Bio

Mae Dafydd Hedd yn artist roc a dawns indie Cymreig o Ogledd Cymru. Mae’r gerddoriaeth yn canolbwyntio ar agweddau agos at ei galon fel iechyd meddwl, digwyddiadau gwleidyddol a gwahanol streon a chymeriadau sy’n cynrychioli gwahanol sefyllfaoedd. Mae cerddoriaeth protest ac actifyddion yn sicr yn dylanwadu ar hyn. Wedi’i leoli ar hyn o bryd ym Mryste ac wedi arwyddo i Bryn Rock Records, mae’r alawon bachog a’r lleisiau gritiog i’w chlywed ar hyd a lled Cymru ac mewn nifer o sesiynau jam a sesiynau meic agored o gwmpas y ddinas. Mae cerddoriaeth yn brydferth a gall fod yn gyfrwng pwerus ar gyfer newid.

Y Dechrau (2014)

Dechreuodd taith gerddorol Dafydd Hedd ar ddiwrnod braf yn y hydref pan roedd o'n unarddeg oed. Cafodd Dafydd syniad o chwarae riff ar keyboard, ychwanegu peiriant drwm ar synthesizer, gosod microffon drwy amp a’I recordio ar ei KidiZoom camera. Ers hynny, ddaru Dafydd hunanrecordio 'albwm' o'r cynnwys yma a'i alw yn All Over Here Now. Dangosodd Dafydd hyn i'w gyfeillion yn Ysgol Dyffryn Ogwen a disgyn mewn cariad gyda'r syniad o recordio, perfformio, ysgrifennu a fod yn ran o'r sin gerddorol yn gyffredinol.

Blynyddoedd cynnar (2014-2016)

Am chydig o flynyddoedd, nid oedd ei sgiliau yn dda o gwbl. Roedd safon y gerddoriaeth yn ddychrynllyd, ond ar ol 'cynnig a gwella' ddaru Dafydd cyfarfod artist dwb o Jamaica o'r enw Yasus Afari. Ar y pryd, roedd Dafydd yn dysgu am drychineb Aberfan yn yr ysgol, a phenderfynoedd ysgrifennu gan am yr achos. Fel 'joc', ddaru'r dosbarth ofyn i Yasus Afari wrando ar y gan hon. Ddaru'r awyrgylch yn y stafell newid ar ol glywed y gan, ac ofynnodd Yasus i Dafydd aros ar ol yn y dosbarth. Dywedai Yasus ei fod o wedi ei symud gan y gan ac wirioneddol yn caru'r elfen farddonol ynddi, geiriau fel "mae'n anfaddeuol, hen bentref Aberfan". Digwydd bod, roedd Yasus yn gwneud gig yn Neuadd Ogwen yr wythnos honno, ac ofynodd Yasus iddo berfformio o dan ei enw 'Dafatronic' a son am y gan 'Pob Dim i Lawr' ac ei berfformio. Ar y noson honno, berffomiai Dafydd Hedd y gan a chafodd glod gan bawb yn y stafell, yn cynnwys Dilwyn Llwyd, sydd yn rhedeg Neuadd Ogwen. Ar ol y gig honno, penderfynodd Dafydd i fwrw ymlaen gyda'r cerddoriaeth a dal i gynnig a gwella wrth greu.

Neuadd Ogwen / Talent Pesda (2016)

Penderfynodd Dafydd Hedd yn 2016 ei fod eisiau creu sioe dalent o'r enw Talent Pesda i blant dan-18 yn yr ardal. Hwn oedd ei sioe gyntaf erioed fel cerddor ond hefyd ei dro cyntaf yn creu digwyddiad, yn llwyfanu a cydweithio gyda busnes. Yn anffodus ar y noson ei hun, dim ond 4 allan o'r 12 act ddaru droi i fyny, ac allan o rhain cafodd William Roberts y wobr 1af gyda perfformiad arbennig o gan werin. Daeth tua 50 o bobl i'r digwyddiad sy'n ffigwr reit dda am gig cyntaf, a ddaru'r sioe neud elw o £30, gyda £27 ohono yn mynd i elusen Cancer Research. Ar ol hynny, ddaru Dafydd rhyddhau ei albwm Cloud Nine gyda Pob Dim i Lawr ar Soundcloud, er bod oedd llawer o'r albwm yn wael iawn, ddaru'r gan I Have A Dream, sef can wrth-hiliaeth er mwyn brotestio wahariad nain Charmaine Stammers rhag ddod i'r DU gael 1,000 o ffrydiau o sgil y protestiau BLM yn 2020.

Annibynwyl a'r SRG: (2017-2018)

Cafodd Dafydd Hedd ar Twitter ac edrychodd am label recrodio. Yn anffodus, oherwydd mewn gwirionedd doedd y gerddoriaeth ddim o safon ddigonol, caiff Dafydd ddim ei seinio. O sgil drio edrych am contactiau, ddaru Dafydd weithio efo Cymdeithas yr Iaith Gymraeg er mwyn trio hybu hawliau darlledu i Gymru. Oherwydd hyn, cafodd Dafydd set yn Annibynnwyl. Ar ol creu set hollol Gymraeg gyda ei ganeuon newydd fel Celyn, Tywyllwch, Undeb a Byd Yn Un, penderfynoedd Dafydd i ganu Carlo gan Dafydd Iwan er mwyn hybu'r wyl. Cafodd y fideo o Carlo ei rannu gan Cymdeithas Yr Iaith a wedyn cafodd ei rannu gan y Welsh Whisperer, YesCymruCaernarfon, Dafydd Iwan, RadioYesCymru a Gwyneth Glyn ac ei wylio 2,000 o weithiau. Ar ol hynny, cafodd gigs rheolaidd fel Pesda Roc 2018, Gig Nadolig Neuadd Ogwen 2018, sawl gig gyda Maffia a Celt, gigs efo'r Welsh Whisperer ac yn gweithio ar ddwy albwm newydd ar y cyd, Y Cyhuddiadau a Beneath The Skin.Pobl y Chwarel a'r lawnsiad Y Cyhuddiadau (2019)

Roedd 2019 yn flwyddyn prysur ofnadwy. Cafodd Dafydd ei ffilmio ar gyfer sioe deledu S4C Pobl y Chwarel, lle roedd nhw'n ffilmio digwyddiadau yn ei fywyd dydd i ddydd. Amredia’r cynnwys o redeg, gigs a hyd yn oed ei ganlyniadau TGAU. Ar y cyd oedd Dafydd yn gweithio ar ei albwm cyhoeddus gyntaf sef Y Cyhuddiadau. Ddaru'r lawnsiad ddigwydd yn Neuadd Ogwen ar y 31fed o Awst a chafodd i ffilmio ar S4C. Yn wahanol iawn i gigiau o blaen, roedd safon y cerddoriaeth wedi cynyddu yn eithriadol, a ddaru'r 50 o bobl yn y Neuadd fwynhau'r digwyddiad, yn dod o Fangor i Benygroes yn mwynhau'r achlysur.

Hwn yw'r adeg lle ddaru Dafydd gyfarfod Sarah Wynne Grifiths, sef cyflwynydd radio ar MonFM sydd wedi ei gefnogi dros y blynyddoedd, ac y haf oedd yn dilyn, ddaru Dafydd gael sesiwn byw ar yr orsaf radio a chael ei chwarae gan Lisa Gwilym ar noson ar ol y lawnsiad. cafodd y gig ei nodi gan y Gigiadur, a chafodd erthygl yn Y Selar. Y foment yma yw dechrau gyrfa cerddorol Dafydd Hedd ac y foment cafodd ei gynnwys fel rhan o'r SRG.

Cyfnod clo (2020-2021)

Cyn COVID-19 ddaru Dafydd gymryd rhan yn Gwyl Neithiwr sef ei wyl mawr gyntaf yn yr SRG. Ddaru Huw Bebb a'r gynulleidfa fwynhau'r set yn fawr a chafodd amser da yn gwylio artisitiad arall fel Dienw, KIM HON a Tri Hwr Doeth. Hefyd ddaru Dafydd lawnsio albwm arall Hunanladdiad Atlas, cafodd 10fed ar restr Y Selar y flwyddyn honno. Yn anffodus roedd angen newid ei blanniau gyda'r cyfnod clo yn dod 2 wythnos cyn ei albwm ddod allan. Yn y diwedd, ddaru Dafydd hel £45 tuag at banciau bwyd ym Methesda yn set Gwyl Ynysu a gynnal 12 gig ar lein yn ystod y cyfnod clo, yn gwneud enw i'w hyn fel artist sydd yn gallu newid yn effeithiol tuag at digwyddiadau brawychus fel COVID a gwneud y gorau allan ohoni. Ddaru Dafydd ryddhau ei sengl Anghofiai Ddim a hel pres tuag at y GIG er mwyn gallu cael PPE ac offer dilys i'r nyrsys a ddoctoriaid allu drin covid. Drwy gydol yr amser hon, roedd Dafydd yn creu ffrindiau efo pobl fel Gwenno Fon, Gwydion Outram, a Iestyn Gwyn Jones, sy'n bobl fydd o'n siarad efo a gweithio efo llawer yn y dyfodol.

Gwyl Ogwen a Normal Newydd: (2021)

Penderfynodd Dafydd i sefydlu gwyl gyda wefan BroOgwen360 er mwyn hybu artistiaid annibynnol. Cafodd ei wylio gan 1.6k o bobl ar yr amser o greu hwn, gyda setiau gan Cor y Penrhyn, Yazzy, Gwenno Fon, Dafydd Hedd, CAI, Tesni Hughes, Megan Wyn, Skylrk a Hogia'r Bonc. Ddaru Dafydd hoffi'r syniad o weithio a trio hybu artistiaid sy'n dechrau allan, a wedi ei hysbrydoli gan waith Sarah Wynne, lawnsiodd Dafydd podledlaid Y Calendr. Mae'r podlediad yn ceisio hybu a rhoi platfform i artisitiad annibynnol ac mae hi ar gael ar Spotify a bob man podlediad posib.

Follow Me a partneriaeth gyda Iestyn Gwyn Jones

Drwy gydol y cyfnod clo, ddaru Dafydd a Iestyn weithio ar dwy gan, sef Strydoedd a Follow Me. Ddaru'r ddwy sengl cael ei weithio arni dros y we. Mae'r cyfod clo wedi wneud i Dafydd Hedd weithio hyd y oed yn fwy gyda artistiaid gwahanol. Mae Dafydd yn gweithio ar trac efo Endaf, ac Eadyth ac yn edrych allan i weithio gyda hyd yn oed yn fwy o artisiaid. Yn y cyfnod yma, cafodd Dafydd dwy sesiwn Lwp efo Rhys Gwynfor a recordio sgit ar Hansh o'r enw Pob Can Cymraeg sydd allan ar y we nawr.

Yr Ifanc Sy'n Gwneud Dim Byd

Ar ol crefftio a sgwennu caneuon drwy gydol y cyfnod clo, roedd Dafydd yn barod i ryddhau casgliad arall. Enw’r EP yw Yr Ifanc Sy’n Gwneud Dim Byd, sef chwarae ar eiriau. Mae posibilrwydd ei ddarllen fel pobl ifanc sydd ar fai, a bod ddifaterwch yn fai arnynt, ond ei gwir ystyr yw bod hi’n amhosib i bobl ifanc creu ‘byd’. Mae’r syniad o ‘fyd’ yn yr ystyr hon yw tyfiant, hapusrwydd a chyfleuoedd. Mae ‘na themau tywyll ynddi fel torri systemau, camddefnyddio cyffuriau, ddiobaith llwyr, digrwydd a cholli hunaniaeth, ond yr un peth sy’n clymu’r caneuon yw fod gobaith dal ynddo. Y linell “Mae bywyd yn teimlo’n afiach, ond rhywsut dwi’n ymestyn pellach” yn esiampl perffaith o hyn. Yn gerddorol, mae’n torri’r patrwm fod Dafydd yn artist hollol annibynnol gan ei fod o wedi recordio mewn stiwdio byw efo sesiwn gerddor Dan Cutler o Felinheli ar ol trafferthu i chwarae’r drymiau. Mae’r arddull yn wahanol hefyd gyda sawl adolygwr yn ei alw’n ‘rollercoaster’ o amrywiaeth. Mae’r gan gyntaf efo teimlad ddifater, sarcastig, pync ac ymlaciol. Mae’r ail gan gyda elfenau o roc y 90au, enwau fel Liam Gallagher yn dod I’r meddwl. Mae’r drydydd yn hollol wahanol, can bop gyda elfenau gwledig ac ymlaciol ynddo. Mae Sbardun yn gan roc trwm sy’n unigryw ac yn dangos elfenau o R.E.M. yn y gitar wedi ei ddwblu. Mae’r gan olaf yn sicr yn disgyn I fewn I’r categori o Pop Cymraeg gyda’r sawl riff poliffonig ar y piano a’r gitar yn cydfynd a’i gilydd.

Am y tro cyntaf hefyd, ddaru Dafydd greu copiau ffisegol o’r EP a mae nhw ar gael yn siopau ar draws y Gogledd.

Brwydr Bandiau 2021

Yn anffodus ni lwyddodd Dafydd i ennill na ddod i'r rownd derfynnol o'r gystadleuaeth ond cafodd set ar Maes B rhithiol 2021 a mi roedd hyn yn ofandwy o gyffroes ac yn hwyl. Digwydd bod, ei ffrind Skylrk. (Hedydd Ioan) ennillodd y gystadleuaeth gyda ei ffrind arall (CAI) o'r band yn cael 3ydd ac yn ennill y gystadleuaeth 'remix'


Symud i Bryste

Symudodd Dafydd i Bryste ar gyfer prifysgol yn Medi 2021 ac o fewn 2 wythnos cafodd berfformio yn Llanelli ar set deledu Heno ac yn cael sawl gig fel UMCB ym Mangor, gigs mic agored yn Mr Wolfs ac yn Abertawe. Tra'n astudio a teithio mae Dafydd dal i greu caneuon ac yn ysgrifennu caneuon. Ar ol gigio efo Morgan Elwy yn mis Tachwedd, cafodd Dafydd ei seinio i label Records Bryn lle rhyddha'r gan nesaf:


Atgyfodi (2022)

Drwy greu gan am ei brofiad o wella yn feddyliol o'r cyfnod clo, amser anodd iddo ac yn defnyddio'r sgiliau dysgodd gan Endaf, daeth Atgyfodi. Tyfodd y gan yn sylweddol yn cael ei chwarae ar y radio pymtheg gwaith yr wythnos ar un tro ac yn cael ei glywed mewn tafarndai a siopau ar hyd Gogledd Cymru. Tua'r adeg yma dechreuai Dafydd giggio pob penwythnos ar draws Gymru, o Abertawe i Lansannan, roedd y gigs yn dod yn amlach ac yn prysurach.